Powered by Smartsupp

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na SDK.EUROPE, který pořádá

TS BEAT UP z.s.

(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

 Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků SDK.EUROPE a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou Správcem zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne konání SDK.EUROPE.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence účastníků SDK.EUROPE a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne konání festivalu.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence účastníků EUROPE a s tím souvisejícími činnostmi,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu zúčastnit SDK.EUROPE.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný) moje

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky,

 za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce),
 2. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce),
 3. rodné číslo

za účelem vedení evidence účastníků SDK.EUROPE a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po skončení SDK.EUROPE, kdy jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

Stáhnout PDF formulář

Join The Dance

Sign up to receive exclusive informations.